Vanliga frågor

Varför gör Stora Sköndal det här nu?

  • Att vidareutveckla området ger en ekonomisk förutsättning för att ytterligare kunna  utveckla verksamheten och säkerställa stiftelsens överlevnad i hundra år till. Att underhålla befintliga byggnader, befintlig infrastruktur och mark på området är kostsamt och försäljning av utvald mark ger Stora Sköndal möjlighet att få en ekonomi i balans för att kunna utveckla och investera i kärnverksamheten: att arbeta med människor.
  • För att verksamheterna ska kunna växa här på området behövs dessa blandas med vanliga bostäder för att inte skapa en institution. Utan uppblandning skulle det troligtvis bli svårt att få tillstånd till t.ex. fler äldreboenden eller andra verksamheter i området.
  • Stiftelsen arbetar för ett samhälle med självklar plats för alla. Som markägare och med de verksamheter som redan bedrivs, finns stora möjligheter att skapa ett sådant område.
  • I bostadsbristens Stockholm behövs fler bostäder, här finns mark på en fantastisk plats nära staden som fler kommer att kunna få ta del av.

Var är ni i processen nu, när startar bygget?

Närmast är det Magnoliatomten som ligger intill Sköndals centrum med  beräknad byggstart 2017. Stiftelsen har valt arkitekt som ska göra underlag inför kommande planråd. Inbjudan har också gått ut till byggherrar för eventuellt framtida samarbete.

Hur länge ska bygget pågå?

Utbyggnad kommer att ske i etapper med start 2017 och kommer att pågå i cirka 20 år.

Vilken typ av hus som kommer att byggas?

Det kommer bli en mängd olika typer av hus och målet för området är att det ska finnas en stor variation, både inom och mellan delområdena. Bostadshusen kommer i huvudsak att vara flerfamiljshus, bostads- och hyresrätter. Verksamhetslokaler kommer också att byggas.

Vilken typ av service planeras i området?

Ambitionerna för Stockholm är ett Stockholm för alla och en levande stad (i enlighet med Översiktsplanen och Stockholms stads vision). Tillgång till förskolor och skolor ska finnas i relation till behovet hos boende. En handelsutredning kommer genomföras för övrig service.

Vad händer med den fina naturmiljön?

Den kartläggs och inventeras. Ambitionen är sedan att hitta förslag till bebyggelse som fungerar tillsammans med naturen, där naturen kan finnas i orörda delar och som bevarade inslag i bebyggd miljö.

Vad händer med de fina gamla byggnaderna?

Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad har inventerat och kartlagt områdets byggnader och kulturvärden och fortsätter att göra det. Många befintliga byggnader kommer att bevaras och rustas. Andra befintliga byggnader kommer på sikt att rivas för att ge plats åt nya byggnader, gator och parker. Ett förslag på ny och befintlig bebyggelse tas fram i ett planprogram för området.

Hur stämmer en försäljning överens med stiftelsens mål att inte gå med vinst?

Då vi är icke-vinstdrivande kommer ett eventuellt överskott efter den tänkta utbyggnaden att återinvesteras i verksamheten genom t.ex. förbättring av befintliga byggnader, kunna öppna nya verksamheter och ge ännu bättre stöd vård och omsorg. Att driva utveckling av ett område kostar pengar och den första försäljningen kommer till viss del att återinvesteras i det arbetet.

 

Vill du komma i kontakt med oss eller delge dina idéer, synpunkter och funderingar om Framtidens Stora Sköndal är du välkommen att höra av dig till oss på ideer@storaskondal.se.

Ladda ner vårt visionsdokument för Framtidens Stora Sköndal