Programmet som ligger ute på samråd 26 september till 6 november visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal till en blandstad med cirka:

  • 4400 nya bostäder (varav 350 bostäder för personer med särskilda behov),
  • 1500 nya arbetsplatser,
  • en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet,
  • tre skolor,
  • ett utbyggt campus med gymnasium och högskola,
  • en idrottshall för personer med funktionsvariation och
  • nya gator, parker, stråk och torg.

Programmet ska fungera som underlag till kommande detaljplaner för en utbyggnad av Stora Sköndal fram till 2035. Syftet är primärt att pröva lämpligheten i den föreslagna utbyggnaden med bostäder och verksamheter ­­– med fokus på vård, hälsa och utbildning – samt allmän platsmark. Programmet väger allmänna och enskilda intressen mot varandra och beskriver översiktligt konsekvenserna av förslaget.

Pågående planarbete

Program och planhandlingar

Lämna synpunkter
Vill du lämna synpunkter så e-posta dom till följande e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se, ange ärendenumret och eventuellt projektnamn. De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på stadsbyggnadskontorets webbplats.

Illustration: Kjellander+Sjöberg, Landskapslaget och Stadsbygg­nadskontoret

Illustration: Kjellander+Sjöberg, Landskapslaget och Stadsbygg­nadskontoret