Området i framtiden

I Framtidens Stora Sköndal ska den befintliga mixen av verksamheter, arbetstillfällen, bostäder, rekreationsområden och möjligheten till omsorg för andra människor utvecklas. Allt planarbete och all bebyggelse kommer utgå från stiftelsens och stadens önskan att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten.

Mål för stadsbyggnadsprocessen:

 1. Att låta nya gator, platser och byggnader spegla fokus på mångfald och variation.
 2. Att låta naturen och vattnet i den unika miljön vara framträdande i stadsbilden.
 3. Att kunna erbjuda hyresrätter och bostadsrätter för att tillgodose olika behov.

De värdeord som leder arbetet framåt:

 • Inkludering – Möjlighet till gemenskap och samhörighet där man bor.
 • Variation – Mångfald i arkitektur, boendeformer och i den yttre miljön.
 • Miljömedvetenhet – Att planera, bygga och förvalta området med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Programmet som ligger ute på samråd 26 september till 6 november visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal till en blandstad med cirka:

 • 4400 nya bostäder (varav 350 bostäder för personer med särskilda behov),
 • 1500 nya arbetsplatser,
 • en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet,
 • tre skolor,
 • ett utbyggt campus med gymnasium och högskola,
 • en idrottshall för personer med funktionsvariation och
 • nya gator, parker, stråk och torg.

Programmet ska fungera som underlag till kommande detaljplaner för en utbyggnad av Stora Sköndal fram till 2035. Syftet är primärt att pröva lämpligheten i den föreslagna utbyggnaden med bostäder och verksamheter ­­– med fokus på vård, hälsa och utbildning – samt allmän platsmark. Programmet väger allmänna och enskilda intressen mot varandra och beskriver översiktligt konsekvenserna av förslaget.

Program för Framtidens Stora Sköndal och samtliga planhandlingar 

Detaljplaner inom programområdet

Den första etappen är den så kallade Magnoliatomten, som ligger närmast Sköndals centrum. Där planeras 200-300 hyres- och bostadsrätter, LSS-boende och ett vård- och omsorgsboende. Detaljplanen för Magnoliatomten har varit på granskning och förväntas antas under hösten 2017. I programmet presenteras ett förslag till etappindelning för utbyggnaden av Stora Sköndal. En indelning i framtida detaljplaneområden återstår inför kommande detaljplaner.

Ladda ner vårt visionsdokument för Framtidens Stora Sköndal.

c+w_sss_visionsdokument_karta_press